Dr. Raghvendra Sahai

Dr. Raghvendra Sahai

Ph.D. President

Michael Waldman

Michael Waldman

Lab Director

Dr. Manjistha Dasgupta

Dr. Manjistha Dasgupta

Ph.D. Lab Supervisor

Sahar Brahim

Sahar Brahim

Business Development

David Spencer

David Spencer

Quality Control

Shekhar Yerramilli

Shekhar Yerramilli

Strategic Advisor

Meysam Bahrami

Meysam Bahrami

Technology Lead